Filipino Grade 5 student Part I Punan ng tamang pangungusap ang…

Question Answered step-by-step Filipino Grade 5 student Part I Punan ng tamang pangungusap ang… Filipino Grade 5 studentPart IPunan ng tamang pangungusap ang patlang upang mabuo ang usapan ng isang panayam sa bawat bilang. Ilagay ang sagot sa isang malinis na papel. 1. “Mabilis ang pagdami ng mga taong naghihirap ngayon sa aking nasasakupan.” (pasalaysay) ____________________________________________________________________________2. “Anong protesta ang dapat ihain ng ating bansa laban sa Tsina?” (padamdam) ____________________________________________________________________________3. “Nililinaw ko na wala akong kinalaman sa anomang kurapsyon.” (padamdam) ____________________________________________________________________________4. “Huwag kayong gagawa ng anomang paglabag sa ating Saligang Batas.” (patanong) ____________________________________________________________________________5. “Bakit marami ang mga taong nagdoble-doble ang pangalan sa pagkuha ng ayuda?” Ito ang pag-uusisa ng isang residente sa Barangay Tatalon. (pautos) ____________________________________________________________________________Part IIPumili ng 2 sa mga uri ng dokumentaryo na tinalakay.Ilang Uri ng Dokumentaryo 1. Ekspositoring Dokumentaryo (Expository documentary) Gumagamit ito ng paglalahad, pakikipanayam, at mga eksena mula sa iba pang mga palabas upang ipakita ang punto na nais nilang iparating sa mga manoouod. 2. Impressionistic documentary – Gumagamit ito ng mga larawan at mga eksena upang iparamdam nito sa mga manonood ang isang damdamin. 3. Observational documentary – Ipinakikita nito ang natural o totoong pangyayari sa pang-araw-araw na buhay ng paksa sa dokumentaryo. 4. Reflexive documentary – Makikita sa daloy ng kuwento ang ugnayan ng taong bumubuo ng istorya at ang tauhang nasa paksa. 5. Experimental documentary – Ito ay kakaibang dokumentaryo na hindi nauuri sa alinman na nabanggit sa naunang uri dahil kakaiba ang paraan ng paglalahad o dating nito sa mga manonood.Paghambingin ang mga ito. Magbigay ng mga dokumentaryong napanood mo. Isulat sa loob ng kahon. Arts & Humanities Writing FILIPINO 101 Share QuestionEmailCopy link Comments (0)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *